​​​​​​De leden van de MR zijn dit schooljaar:
Namens de ouders : Joost Nienhuis en Cindy van der Blom-du Buf
Namens het team: Carolien van Efferen en Lotte Edelman

In de GMR worden wij vertegenwoordigd door Carolien van Efferen. 

​Wij vergaderen ongeveer zes keer per jaar.

De MR stelt zich voor…

De MedezeggenschapsRaad van de KinderCampus stelt zich voor! De MR is hét orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel. Het personeel is vertegenwoordigd door Carolien en Lotte. De ouders door Joost en Cindy.

De MR heeft als doel dat de school kwalitatief onderwijs biedt en denkt positief kritisch mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school. Via ons, kunt u dus meepraten over beslissingen die u aangaan! Wilt u iets met ons delen of heeft u een tip voor ons, schiet ons gewoon aan in de gang of stuur een mailtje naar mr@kindercampus.nl .

Vriendelijke groeten,

Namens de MR,

Joost Nienhuis

Voorzitter

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.