​​​De KinderCampus is een basisschool en peuterspeelzaal met voorschoolse- en buitenschoolse opvang (VSO en BSO) voor ErvaringsGericht Onderwijs (EGO) waarbij welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid de belangrijkste elementen zijn om tot ontwikkeling en tot leren te kunnen komen.

EGO steunt op drie pijlers

1. Het vrije initiatief

Het vrije initiatief beantwoordt aan de behoefte van kinderen om de wereld om hen heen te verkennen. Ook werken kinderen gemotiveerder aan een opdracht als zij daar zelf voor gekozen hebben en als het hun interesse heeft.

2. Milieuverrijking

Milieuverrijking doelt op een rijke leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen, die overzichtelijk ingericht is. Dit vraagt een goede voorbereiding. De leerkracht is hierbij begeleider en observator.

3. E​​rvaringsgerichte dialoog​

Hierbij is het van groot belang dat de leerkracht een goede band opbouwt met de kinderen. De ervaringsgerichte dialoog is gebaseerd op aanvaarding, echtheid en empathie. Door een empatische houding van de Coach (meester of juf) voelen kinderen zich begrepen en kan de leerkracht hen beter begeleiden

​Positief leerklimaat

De heldere structuur binnen de rijke leeromgeving is gericht op het bevorderen van een positief welbevinden en een zo hoog mogelijke betrokkenheid van ieder kind. Op de KinderCampus worden kinderen gestimuleerd tot activiteiten waarbij verbondenheid van kinderen met zichzelf, met elkaar en met hun omgeving een belangrijke rol speelt, zodat ze kunnen opgroeien als volwaardige, kritische en verantwoordelijke wereldburgers. De basis hiervoor leggen wij in het bevorderen van een positief klimaat in de school en in de groepen, het zorgen voor een rijke leeromgeving en rijk aanbod, ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing, aanpassing aan de mogelijkheden van elk kind, werkelijkheidnabij en samen leren. De leerkrachtstijl is hierbij onmisbaar. Onze leerkrachten zijn empatisch en gevoelig voor de beleving van kinderen, zij verlenen autonomie aan kinderen en stimuleren en motiveren de kinderen tot ontwikkeling en leren.

Wij vinden het belangrijk dat elk kind een goed zelfbeeld ontwikkelt, eigen initiatief kan tonen en ondernemend is ingesteld. De KinderCampus staat voor een brede ontwikkeling en een rijke ontwikkeling voor kinderen van 2 t/m 12  jaar.​