1. De school voor Ervarings­Gericht Onderwijs

De KinderCampus is een basisschool en peuterspeelzaal met buitenschoolse opvang (BSO) voor ErvaringsGericht Onderwijs (EGO) waarbij welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid de belangrijkste elementen zijn om tot ontwikkeling en tot leren te kunnen komen. 

EGO op de KinderCampus steunt op drie pijlers

 • Welbevinden, op de KinderCampus vinden wij het erg belangrijk dat zowel het team als kinderen zich er welkom voelen en gezien. Dat wij elkaar het gevoel geven dat je er mag zijn zoals je bent en dat wij met elkaar tot leren willen komen. 
 • Betrokkenheid, wij zijn betrokken bij elkaar en de wereld om ons heen. Wij dragen zorg voor elkaar en het milieu en dat wat er in de wereld gebeurd. In het klein dragen wij ons steentje bij om elkaar bewust te maken van wat wij kunnen veranderen en doen dit ook. 
 • Verbondenheid, doordat wij aan elkaar verbonden zijn en samen willen leren kunnen wij met elkaar veel bereiken in onze ontwikkeling. 

De heldere structuur binnen de rijke leeromgeving is gericht op het bevorderen van een positief welbevinden en een zo hoog mogelijke betrokkenheid van ieder kind. Op de KinderCampus worden kinderen gestimuleerd tot activiteiten waarbij verbondenheid van kinderen met zichzelf, met elkaar en met hun omgeving een belangrijke rol speelt, zodat ze kunnen opgroeien als volwaardige, kritische en verantwoordelijke wereldburgers. De basis hiervoor leggen wij in het bevorderen van een positief klimaat in de school en in de groepen, het zorgen voor een rijke leeromgeving en rijk aanbod, ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing, aanpassing aan de mogelijkheden van elk kind, werkelijkheidnabij en samen leren. De leerkrachtstijl is hierbij onmisbaar. Onze leerkrachten zijn empatisch en gevoelig voor de beleving van kinderen, zij verlenen autonomie aan kinderen en stimuleren en motiveren de kinderen tot ontwikkeling en leren. 

Wij vinden het belangrijk dat elk kind een goed zelfbeeld ontwikkelt, eigen initiatief kan tonen en ondernemend is ingesteld. De KinderCampus staat voor een brede ontwikkeling en een rijke ontwikkeling voor kinderen van 2 t/m 12 (13) jaar. 

Ervaringsgericht onderwijs 

schermafbeelding-2022-06-28-101035-kindercampus.png

Het bestuur 

Saskia Makker (voorzitter) en Bart van den Haak 

Directie

Francisca Reimert: directie@kindercampus.nl 

Het team 

Coaches

Onderbouw

Lotte Edelman, Eva Sliedrecht, Saskia Sikkema, Lindsey Blom, Lisa Stamrood

Middenbouw
Roline Wijs, Marjolein Edelman, Helen Karssen, Kimm Giebels-Westhuis, Sebas Wolfensberger

Bovenbouw
Carolien van Efferen, Jesse van Efferen, Francisca Reimert, Kristel Appeldoorn, Youp Heil

Intern begeleider
Lotte Edelman, l.edelman@atscholen.nl 

Coördinator Columbus

Francisca Reimert

Coördinator Leerlab
Francisca Reimert 

Coördinator Taal
Lotte Edelman 

Coördinator Rekenen en ICT
Carolien van Efferen 

Coördinator Ecoschools
Saskia Sikkema 

Vakleerkracht gym
Agata Szywalska (met zwangerschapsverlof) invaller: Denzel Karsters

Secretariaat Kindercampus school
Carolien van Efferen, info@kindercampus.nl 

Vestigingsmanager Buitenschoolse- en peuteropvang KinderCampus 
Melbina Hodzic, m.hodzic@atscholen.nl/ bso@kindercampus.nl 

Pedagogisch beleidsmedewerker/pedagogisch coach
Vivienne van Alten 

Locatie coördinator BSO
Maryam Qanavizi 

Pedagogisch medewerkers PSZ
Nanda Wilbrink, Ikhlasse El Ouaazizi, Hala Makhoul
Manager peuteropvang: Nanda Wilbrink

Contact: telefoon 0611524894; e-mail: peuteropvang@kindercampus.nl 

Pedagogisch medewerkers BSO
Maryam Qanavizi, Ikhlasse El Ouaazizi, Hala Makhoul, Ibtissam Darrazi

Contact: telefoon 0611524894; e-mail: bso@kindercampus.nl

Groepen

Geel: 1-2
Paars: 3
Groen: 4
Wit: 5
Blauw: 6
Lila: 7
Rood: 8

2. Onderwijs

Goede beheersing van lezen, schrijven, taal en rekenen

 De start van het leren en beheersen van schrijven, lezen, taal en rekenen begint in groep 1-2. Op een natuurlijke manier komen de kinderen al spelend, ontdekkend en lerend in aanraking met alle vakgebieden. De spelvormen worden binnen een thema aangeboden in speel- en leerhoeken. Er wordt dagelijks voorgelezen en in de kringen vinden taal-, reken- en schrijfspelletjes plaats. Zodra kinderen eraan toe zijn, wordt het lees-, reken- en schrijfproces verder in gang gezet. Ze starten dan met aanvankelijk lezen, schrijven en/of rekenen. Vanaf groep 3 starten alle kinderen met gerichte instructies op het gebied van lezen, schrijven, spelling en rekenen, waarbij kinderen die ongeveer hetzelfde niveau hebben bij elkaar gegroepeerd zijn, de doelen liggen in de naaste ontwikkeling van elk kind. De opdrachten die ze gedurende een week moeten maken staan omschreven in hun contract (de dag- weektaak). 

 • We maken hierbij gebruik van de volgende methodes: 
  Technisch lezen: Lijn 3 in groep 3 en leesparade voor groep 4 en verder. Voor kinderen die hierbij extra ondersteuning nodig hebben, maken we gebruik van Bouw en Letterstad.
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8), Lijn 3 (groep 3)
 • Spelling: Lijn 3, Taaljacht groep 4/ 5, Spelling op Maat (vanaf groep 6), Taalzee (www.taalzee.nl)
 • Handschriftontwikkeling: Klinkers vanaf groep 1
 • Rekenen: Pluspunt, Rekentuin (www.rekentuin.nl) en Bareka 

We werken op papier en/of digitaal en ook veel door te doen, praktisch, dit hangt af van het welbevinden en de onderwijsbehoefte per leerling. 

De kinderen werken digitaal in de veilige omgeving van Cloudwise. Alle leerlingen hebben een eigen account en eigen online omgeving om in te werken. Zowel op school als thuis kan er in dit account gewerkt worden.   

Thematisch onderwijs 

Om het onderwijs voor kinderen betekenis te geven, bieden wij het onderwijs zoveel mogelijk in samenhang aan binnen de verschillende thema’s. In een thema komen diverse leeractiviteiten aan bod, waarbij de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, natuur, kunstzinnige vorming, muziek, taal en rekenen in samenhang aangeboden worden. Elk jaar laten wij een schoolbreed NME- thema (Natuur en Milieu Educatie) terugkomen. Dit hoort bij onze standaard als Ecoschool. 

Gedurende het komende schooljaar staan 5 grote thema’s gepland die ongeveer 8 weken duren. Na elke vakantie begint een nieuwe periode met een nieuw thema. De thema’s worden door de coaches voorbereid, waarbij er wordt gezorgd voor doelgericht onderwijs, gebaseerd op de onderwijs kerndoelen. De activiteiten en opdrachten m.b.t. het thema staan omschreven in het contract (weektaak). 

De thema’s zijn gepland van vakantie tot vakantie. In totaal zijn er 5 thema’s, waarvan we een thema schoolbreed doen. 

Periode 1: van zomervakantie tot de herfstvakantie
Periode 2: van herfstvakantie tot de kerstvakantie
Periode 3: van kerstvakantie tot voorjaarsvakantie
Periode 4: van voorjaarsvakantie tot meivakantie
Periode 5: Van meivakantie tot zomervakantie 

In de middag worden  groepsdoorbrekend diverse thematische activiteiten aangeboden. Op deze wijze kunnen kinderen uit de verschillende leeftijdsgroepen met elkaar aan een thema werken. Bij een schoolbreed thema werken we met groep 1 t/m 8 door elkaar. Tijdens het thematisch werken is er aandacht voor creativiteit, techniek, sport, spel en werken in de natuur. Ook is er altijd de mogelijkheid om stil en zelfstandig verder te werken aan het contract. Bij schoolbrede thema’s, feesten en vieringen werken we een middag schooldoorbrekend in de maatjesgroepen. Jongsten en oudsten werken dan samen aan een creatief proces. 

Contractwerk 

Ieder kind op de KinderCampus leert vanaf groep 3 te oefenen met een contract (planning). Het contract is een dag-/weekplanning met daarin het werk dat gedurende de dag/week door het kind gedaan moet worden. Er is ook ruimte voor eigen initiatief. Vanaf groep 4 bouwt het op naar een weekcontract van bord naar papier. In groep 3 is het contract gebaseerd op telkens twee dagen. In groep 4 t/m 8 loopt het contract van donderdag t/m woensdag. Dit doen we met de reden dat kinderen op donderdag weer nieuw werk krijgen en op vrijdag nog steeds actief zijn. Op woensdag worden de contracten afgemaakt. Kinderen leren op deze manier hun werk te plannen. Er zit een opbouw in: van afgerond werk aftekenen in groep 3 tot zelf werk inplannen en aftekenen in groep 8. In het contract staan activiteiten rondom de thema’s, maar ook instructies en activiteiten rondom lezen, spelling, schrijven en rekenen en voor de hogere groepen grammatica, topografie, verkeer en Engels. Individuele projecten, activiteiten en opdrachten kunnen er door de kinderen zelf aan worden toegevoegd. 

Columbusgroep 

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen 

Op de KinderCampus hebben we oog voor elke leerling. Daarbij staan welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid centraal. Voor sommige leerlingen kan het zo zijn dat de reguliere lesstof hierin niet voldoet. Zij hebben meer uitdaging en verdieping nodig. Door uitdaging (verrijking) en verdieping te bieden zullen ook de factoren welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid vergroten. 

Bij leerlingen in groep 1 t/m 3 spreken we dan van een ontwikkelingsvoorsprong. Bij leerlingen in groep 4 t/m 8 spreken we dan van meer- en hoogbegaafdheid. Voor deze leerlingen geldt dat we zo nodig lesstof compacten, aanvullende lesstof bieden op het reguliere programma waarmee we verdiepen en zo nodig ook andere lesstof aanbieden om te verbreden. Dit alles gebeurt in de groep. 

Voor sommige leerlingen is het compacten, verdiepen en verbreden van de lesstof niet voldoende om aan hun leer- en ontwikkelingsbehoefte te voldoen. Voor deze leerlingen is er de Columbusgroep. De Columbusgroep komt wekelijks bij elkaar, onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen werken zij aan verschillende vaardigheden en onderwerpen. 

De leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 1 t/m 3 werken wekelijks in de Columbusgroep aan het ontwikkelingen van executieve vaardigheden en het leren leren. Dit gebeurt door diverse spelvormen en projecten toe te passen. De meer- en hoogbegaafde leerlingen in groep 4 t/m 8 werken ook wekelijks aan het verder ontwikkelen van executieve vaardigheden en het leren leren middels diverse spelvormen, maar daarnaast werken zij ook in projectvorm. Tijdens het werken aan projecten komen diverse vaardigheden aan bod. Denk daarbij aan: zelfstandig werken, samenwerken, onderzoek doen, plannen en organiseren, presenteren, leren leren, reflecteren op eigen handelen, inzicht krijgen in je eigen vaardigheden, talenten en leerbehoeften en inhoudelijke diepgang geven aan het onderwerp. 

Voor alle Columbusgroepen geldt dat er gebruik gemaakt wordt van verschillende bronnen om de lessen vorm te geven. Voor groep 1 t/m 3 kan je hierbij bijvoorbeeld denken aan Wijzer in executieve functies, Filosovaardig denkpakket, Kleuterballades, Eduboekballades, Out off the box en wereldorientatielessen van Blink. Maar ook eigen ingebrachte onderwerpen komen aan bod. Voor groep 4 t/m 8 kan je hierbij bijvoorbeeld denken aan Wijzer in executieve functies, Filosovaardig denkpakket, Out off the box, Briljant projecten, Het grote vooruitwerklab. Maar bovenal werken we in groep 4 t/m 8 meer en meer met eigen ingebrachte projecten. Middels deze projecten stellen de leerlingen onderzoeksvragen op en werken ze stapsgewijs aan de vaardigheden zoals eerder beschreven. Ze leren daarbij bronnenonderzoek doen met behulp van boeken en internet, maar krijgen ook andere vormen aangereikt zoals het interviewen van een deskundige of het bekijken van een documentaire. Na het onderzoek bedenken de leerlingen hoe zij dit willen presenteren. Hierbij leren zij verschillende vormen kennen passend bij hun leerstof of soms juist even buiten hun comfortzone. Je kunt hierbij denken aan een PowerPoint, Prezi, tentoonstelling, mindmap, filmpje, spel of quiz. Eigen initiatief en creativiteit wordt hierin gestimuleerd. Het werken aan het project wordt opgestart en gevolgd in de Columbusgroep, maar de leerlingen werken buiten deze lestijd in hun eigen groep ook aan hun Columbusproject. Hierbij kunnen ze ook hun maatjes uit de Columbusgroep opzoeken om samen verder te werken. 

De Columbuscoach ziet er samen met de groepscoach op toe dat de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en meer- en hoogbegaafde leerlingen het juiste aanbod krijgen in de groep. Als daarnaast aanmelding voor de Columbusgroep wenselijk is wordt er een signaleringlijst ingevuld door de groepscoach. Na het invullen van deze lijst wordt na gezamenlijk overleg tussen de groepscoach, Columbuscoach en IB-er besloten of de Columbusgroep geschikt is voor deze leerling. Aansluitend worden deze bevindingen door de groepscoach met ouders en waar kan met de leerling besproken. 

De Columbusgroepen zijn onderverdeeld naar leeftijd en ontwikkelingsbehoeften: 

 • Groep 1 t/m 3 
 • Groep 4 t/m 6 
 • Groep 6 t/m 8 

De Columbusgroepen worden begeleid door gespecialiseerde coaches. Voor groep 1 t/m 3 is dit Helen Karssen, voor groep 4 t/m 8 zijn dit Francisca Reimert en Annette Pronk. Naast het begeleiden van de Columbusgroepen ondersteunen zij de groepscoaches waar nodig bij het juiste aanbod in de groep voor deze specifieke leerlingengroep. 

Het  Plato

Dit schooljaar zetten we voor het tweede jaar het Leerlab in. Het leerlab is bedoeld voor leerlingen van groep 1 t/m 8 en wordt gecoördineerd door Francisca. 

Welbevinden en Betrokkenheid zijn de belangrijkste pijlers in ons onderwijs. Wanneer het welbevinden niet oké is, schort het ook aan betrokkenheid. Dit kan op 1 of meerdere leergebieden of op sociaal emotioneel gebied blokkades opwerpen en de doorgaande ontwikkeling belemmeren. De leerling(en) gaan met Francisca de blokkades opzoeken en uit de weg ruimen. Dit kan door praktisch aan de slag te gaan met cognitieve opdrachten of door in gesprek te gaan met de leerling(en). Door inzet van onze methode KiVa of door gebruik te maken van de talenten van de leerling. Talentontwikkeling op praktisch gebied heeft een positieve uitwerking op Welbevinden en Betrokkenheid. 

Leerlingen komen via de leerkracht en Intern begeleider in aanmerking voor Plato. De ouders worden in dit proces meegenomen. In principe is het een kortdurend aanbod onder schooltijd. Wanneer er meer nodig is, zal de leerkracht met de ouders, de Intern begeleider en mogelijk de coördinator leerlingzaken op zoek gaan naar meer passend aanbod. 

De KinderCampus is een Ecoschool 

Ecoschool, duurzame school 

De KinderCampus is gestationeerd in een duurzaam, klimaat neutraal gebouwd gebouw. Op het dak liggen 80 zonnepanelen. Dit hoort bij onze standaard als Ecoschool. Ecoschools is hèt wereldwijde keurmerk om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. Op de KinderCampus verduurzamen de leerlingen de school van binnenuit. De KinderCampus doet al vanaf 2010 mee aan Eco-schools. We hebben de groene vlag behaald in 2012, 2014, 2017 en 2020 en 2023. De groene vlag is telkens voor 2 jaar geldig. Elk jaar laten wij een schoolbreed NME-thema (Natuur en Milieu Educatie) terugkomen zoals: energie, afval, voeding, natuur/ groen, gebouw en omgeving, mobiliteit en we doen mee aan duurzame programma’s en lessen die gegeven worden door gastdocenten. Op school scheiden we afval, stimuleren we om lopend of fietsend op school te komen, doen we mee aan de kraanwater dag en de warme truien dag, Wecycle en nog veel meer zaken die duurzaam gedrag stimuleren. Elk jaar wordt er een Eco-team gekozen dat bestaat uit leerlingen vanaf groep 3, een leerkracht, een ouder en de directeur. Elk jaar wordt in de bovenbouw de Eco scan gedaan en vandaaruit worden er door de leerlingen samen met de volwassenen plannen beraamt voor het nog duurzamer maken van de school en de leefomgeving. Het Eco team gaat verder met deze plannen rond duurzaamheid om ze ten uitvoer te brengen en alle medeleerlingen mee te nemen in duurzaam gedrag. Onze leerlingen delen duurzaamheid in de school maar ook in de eigen thuisomgeving waardoor er nog meer duurzaam gedrag ontstaat. 

Aandacht voor natuur, techniek en wetenschap 

Op de KinderCampus is veel aandacht voor natuur, techniek en wetenschap (NTW) en Natuur en Milieu Educatie (NME). Binnen dit vakgebied leren kinderen onderzoekend en ontwerpend leren. Ze proberen dingen uit, stellen vragen, stellen hypotheses op, evalueren en gaan actief aan de slag. Het is belangrijk om kinderen hiermee in aanraking te brengen, zodat zij al vroeg een wetenschappelijke en technische houding leren ontwikkelen en daarmee hun kennis en vaardigheden op dit gebied vergroten. In onze school hebben we de beschikking over veel materialen die de leerlingen kunnen gebruiken bij het onderzoekend leren. 

Binnen de thema’s en in de middagen worden regelmatig activiteiten binnen dit vakgebied aangeboden. Daarnaast heeft de KinderCampus sinds 2006 jaarlijks deelgenomen aan het landelijke Techniektoernooi (www.techniektoernooi.nl), behalve in de corona tijd. In schooljaar 2018-2019 is Makerspace ontstaan, een technieklab waar gespecialiseerde techniekcoaches leerlingen van alle AT scholen begeleiden op het gebied van techniek. 

Early English 

Vanaf groep 1 t/m 4 werken we aan Early English. Early English wordt aangeboden in verschillende vormen en op verschillende momenten. Het doel is dat de leerlingen vrij worden in het spreken en zich uiten in het Engels. Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 leren spreken en zich vrij uiten in de Engelse taal. Een keer in de week heeft de KinderCampus een ‘native speaker’ in huis die de leerkrachten coacht in het Engels en met de kinderen werkt op verschillende niveaus. 

Tijdens deze lessen wordt alleen Engels gesproken. Deze vorm heet integrated learning. Dat houdt in dat kinderen kennis maken met Engels d.m.v. luisteren, spreken, schrijven, ontdekkend leren en creativiteit. Dit wordt de komende jaren voortgezet vanaf de jongere groepen. Een aantal van onze coaches zijn geschoold in het geven van Engels in het Engels. We volgen trainingen en opleidingen en doen ervaring op door training in het buitenland. Op de KinderCampus is de language coordinators: Helen Karssen. Zij houden contact met de andere language coordinators binnen AT scholen en is de spil tussen de coaches en de native speaker. 

Bewegingsactiviteiten, buitenspel en sport 

Op de KinderCampus wordt veel belang gehecht aan bewegingsactiviteiten, buitenspel en sport voor kinderen. In de onderbouw wordt structureel bewogen in de speelzaal en buiten op het plein van de school. Er wordt dan een spelen bewegingsprogramma aangeboden door de eigen coach, zoals renen bewegingspelletjes, klimmen en klauteren of dansen. Elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag geeft de vakleerkracht gymles aan een kleutergroep. De kleuters hebben een keer per week gym van de vakleerkracht. 

De vakleerkracht gym geeft op dinsdag en donderdag gymles aan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 in de gymzaal van de Hummelingschool, het gebouw naast de KinderCampus. Eenmaal per week is dat een les met toestellen. De andere les is een spelles, waarbij het sociale element een zeer belangrijke rol speelt. Voor deze gymlessen hebben de kinderen sportkleding nodig: een korte gymbroek met T-shirt of gympak en gymschoenen met een witte zool. Zonder de juiste kleding kan er niet gegymd worden. Gedurende het jaar worden bewegingslessen gegeven in samenwerking met sportaanbieders. Dit zijn vaak vernieuwende bewegingslessen voor binnen en buiten, aangeboden in ateliertijd. Ook worden er binnen de Alberdingk Thijm scholen wedstrijden en toernooien voor alle groepen georganiseerd. 

Een keer per jaar organiseren wij een sportdag voor de hele school.

Ieder schooljaar worden er vanuit de gemeente Hilversum schoolsportwedstrijden georganiseerd. Per schooljaar wordt bekeken aan welke wedstrijden en evenementen de KinderCampus meedoet. Om dit te laten slagen hebben we de hulp van betrokken ouders/verzorgers nodig, o.a. om kinderen extra te laten trainen en te begeleiden bij de wedstrijden. 

Vooruitstrevend in ICT 

Binnen onze visie past het om kinderen zelfverantwoordelijkheden te geven in het leerproces. Er is ruimte voor eigen initiatief en zelfstandig werken. Het gebruik van laptops, chromebooks en iPads (devices) is daarbij een middel. Als kinderen een spreekbeurt, werkstuk of presentatie maken, kan een device worden ingezet om informatie te zoeken, maar ook gebruikt worden om een presentatie voor te bereiden. 

We willen kinderen steeds op eigen niveau laten werken. Het kan zijn dat kinderen extra oefening nodig hebben, we zetten daarom op verschillende vakgebieden oefenprogramma’s in. De programma’s kunnen zo worden aangepast dat het werk op maat kan worden aangeboden. We begeleiden kinderen bij het gebruik van verschillende devices en programma’s en besteden aandacht aan media-wijsheid. 

Het portfolio draait op het programma office 365. Alle kinderen hebben de mogelijkheid op een device te werken. Er is één device per twee kinderen beschikbaar. In de onderbouw werken kinderen met iPads, vanaf groep 3 komen daar Chromebooks en laptops bij. We werken volledig draadloos en maken gebruik van touchscreen digiborden. Onze leerlingen werken in de veilige omgeving van Cloudwise. Iedere leerling heeft bij ons een eigen account. 

Afstandsonderwijs 

Gedurende de periode dat de kinderen thuisonderwijs hadden, vanwege COVID-19, hebben we een slag gemaakt op ICT-gebied. Elk vak kan thuis online doorgang vinden via Cloudwise. Onze leerlingen zijn het gewend om zelfstandig met een contract (dag-weekplanning) te werken en dat kan ook thuis. Contact met de leerlingen kunnen wij houden via Microsoft Teams en met de ouders onderhouden wij het contact via Parro (communicatiemiddel tussen ouders en coach en tussen de ouders onderling). Kinderen kunnen in geval van afstandsonderwijs een chromebook van school lenen.

Sociale vaardigheden, wij zijn een KiVa school 

Kinderen leren sociale vaardigheden door in verschillende situaties met mensen om te gaan. Onder andere in kringgesprekken wordt er met kinderen over sociale interacties gesproken. Daarbij maken wij, sinds schooljaar 2020-2021, ook gebruik van de methode KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma voor basisscholen gericht op het versterken van de sociale veiligheid. Aan de hand van 10 thema’s die gedurende het schooljaar worden doorlopen in de groep, wordt gewerkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast wordt de sociale veiligheid twee keer per schooljaar uitgebreid gemonitord onder leerlingen. KiVa verhoogt het welzijn, de motivatie en de schoolprestaties van álle kinderen. Daarnaast voldoen scholen met KiVa aan de wettelijke verplichting op het gebied van sociale veiligheid. 

Door te praten over en te oefenen met gedrag, worden kinderen zich bewust van de verschillen en hoe je daar op verschillende manieren op kunt reageren. We willen kinderen bewust maken en aanleren dat dit op verschillende manieren kan, waarbij een luisterend oor en respect voor de ander belangrijk zijn. Iemand is sociaalvaardig als hij/zij alle rollen kan innemen, dus in interactie met anderen zich kan aanpassen aan een steeds veranderende sociale situatie. Daarnaast maken we kinderen weerbaarder door Rots en Water-trainingen in te zetten waar dat nodig is. 

3. Leerlingbegeleiding

Hoe volgen we een kind op de KinderCampus? 

Om de kinderen goed te kunnen volgen maken we gebruik van 4 instrumenten, te weten: 

 • Het portfolio met de leer- en ontwikkellijnen, Office 365
 • Het procesgericht kinderen volgen
 • Toetsen (Boomtest en methode-gebonden)
 • Groepsplanloos werken met de intern begeleider 

Digitaal portfolio office 365 met leer- en ontwikkellijnen 

Ieder kind op de KinderCampus heeft een eigen digitaal portfolio. Dit is een persoonlijke digitale omgeving waar kinderen werk in bewaren waar ze trots op zijn of wat hun ontwikkeling illustreert. Het gaat hier om eigen werk, eigen teksten, tekeningen, werkstukken of foto’s van activiteiten die het kind gedaan heeft. Het portfolio wordt gevuld met zaken waar de kinderen ‘trots’ op zijn. We hanteren ook nog steeds een fysieke trotsmap. Deze map vullen kinderen met werkjes waar ze trots op zijn. In het digitale portfolio zijn ook de leer- en ontwikkellijnen toegevoegd, waarop de ontwikkeling van het kind 2x per jaar wordt bijgehouden samen met het kind. Elk kind heeft een eigen inlogcode. De ouders kunnen middels een eigen inlogcode in het ouderportaal meekijken. Twee keer per jaar vindt er een portfoliogesprek plaats tussen coach en kind. In dit gesprek wordt samen het digitale portfolio bekeken. Samen wordt er teruggekeken naar de afgelopen periode en worden er plannen gemaakt voor het komende half jaar. Na het gesprek met het kind volgt een gesprek met de ouders/verzorgers, waar ook het kind (deels) bij aanwezig is. 

Procesgericht kinderen volgen 

Welbevinden en betrokkenheid zijn belangrijke aspecten in het ErvaringsGericht Onderwijs. Elke dag wordt dit kort gemonitord en twee keer per jaar maken we een inschatting hoe het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind is. Ook vragen we dit twee keer per jaar zelf aan het kind en dat wordt vastgelegd in het portfolio. Daarnaast bespreken we de competenties met het kind. Daarbij gaat het om het leer/ontwikkelingsniveau op de diverse vakgebieden. De score van welbevinden en betrokkenheid leggen we vast en bespreken we onderling in het team. We gebruiken deze gegevens om ons onderwijs nog beter af te stemmen op de behoeftes van kinderen. Een lage betrokkenheid en/of een laag welbevinden geven ons redenen om samen een plan te maken, waardoor deze aspecten zullen verbeteren, de ouders worden altijd betrokken. 

Toetsen en advies Voortgezet Onderwijs 

Naast het regelmatig afnemen van tussentijdse methodetoetsen, worden op de KinderCampus vanaf groep 3 twee keer per jaar toetsen van het Boomtest leerlingvolgsysteem afgenomen. Boomtest is net als CITO cotan gecertificeerd. Met Boomtest kunnen we kindvolgend de toetsen afnemen op elk moment in het jaar. Na een toets wordt gekeken welke onderdelen van de lesstof beheerst worden en welke onderdelen nog meer oefening behoeven. Eind groep 7 krijgen leerlingen en ouders een vooradvies op basis van alle harde en zachte gegevens. In het najaar krijgen ze in groep 8 het voorlopig advies. In februari volgt het definitieve advies. In groep 8 wordt de NIO-toets afgenomen. De uitslag van deze toets geeft informatie over de intelligentie en mogelijkheden van het kind in het vervolgonderwijs. Ouders/verzorgers van kinderen in groep 8 krijgen in een ouderavond verdere informatie over de NIO-toets. Allereerst geeft de coach een advies op basis van alle gegevens die bekend zijn over het kind, waaronder taak- en werkhouding. De coach heeft het kind dan meestal al meerdere jaren in de groep, er is een meerjarig portfolio met leer- en ontwikkellijnen en er zijn toetsuitslagen bekend van de verschillende schooljaren achtereen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de uitslag van de NIO-toets. Zo nodig wordt de uitslag van de NIO-toets hierin meegenomen. Dit leidt samen tot een advies voor het voortgezet onderwijs. Elk jaar in de periode december t/m februari houden scholen voor voortgezet onderwijs (VO) Open Dagen waarbij kinderen en ouders/verzorgers kennis kunnen maken met de school en informatie wordt gegeven over inschrijving. We adviseren ouders/verzorgers en kinderen naar deze Open Dagen te gaan. De Open Dagen worden aangekondigd in de Gooise Gids, die alle kinderen in groep 8 ontvangen en te downloaden zijn op (www.gooisegids.nl). Kinderen van groep 7 zijn ook welkom op deze Open dagen. In april wordt, nadat de leerlingen geplaatst zijn op een school voor VO, een landelijke verplichte eindtoets afgenomen. De KinderCampus neemt de toets Route 8 af. Dit is een adaptieve toets wat wil zeggen dat de toets het kind volgt aan de hand van de gegeven antwoorden. 

Groepsbesprekingen met de Intern Begeleider 

Twee keer per jaar bespreekt de Intern Begeleider, de groep met de groepscoach. In deze besprekingen wordt m.n. aandacht besteed aan leerlingen of hetgeen waar de groepscoach vragen of ondersteuning bij nodig heeft, leerlingen die een speciaal aanbod voor de komende periode nodig hebben of waarvoor een onderzoek aangevraagd moet gaan worden. In de groepsbesprekingen worden de resultaten van alle leerlingen ten opzichte van hun leeftijdgenoten en zichzelf besproken. De Intern Begeleider kan aanschuiven bij gesprekken met leerkracht en ouders/verzorgers als daar een aanleiding voor is. Ouders worden altijd betrokken als er andere zaken nodig zijn met betrekking tot de onderwijsbehoefte. De Interne Begeleiding ligt in handen van Lotte, maar ook Annette neemt regelmatig gesprekken voor haar rekening. Ze staan beiden ook voor een groep.

Coördinator Leerlingzaken 

Vanuit de Alberdingk Thijm scholen wordt er een Coördinator Leerlingzaken gefaciliteerd die verantwoordelijk is voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun schoolloopbaan. Via de Intern Begeleider worden ouders en leerlingen naar de Coördinator Leerling zaken verwezen. Daarnaast verzorgt deze Coördinator eventuele contacten met externe organisaties zoals de GG en GD, Jeugdzorg en het Regionaal Bureau Leerling zaken. De Coördinator voert met deze externen regelmatig multidisciplinair leerling-overleg (MLO). Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, worden ouders/verzorgers daarvan uiteraard op de hoogte gebracht. Wekelijks vindt er een driewieler overleg plaats tussen IB, directie en Coordinator leerlingzaken.

4. Praktische zaken

Thuisgroepen 

Ieder kind heeft op de KinderCampus een eigen thuisgroep. Binnen de school bestaat de thuisgroep vanaf groep 3 in principe uit maximaal 25 kinderen, soms met een uitloop naar 27/28 kinderen. In schooljaar 2023-2024 hebben we de volgende thuisgroepen op de KinderCampus: 

 • 1-2 geel 
 • 3 paars 
 • 4 groen 
 • 5 wit 
 • 6 blauw 
 • 7 lila 
 • 8 rood 
 • Na de Kerstvakantie starten we een 2e kleutergroep.

Schooltijden 

Elke dag gaan de deuren van de KinderCampus om 8.15 uur open (bij extreme weersomstandigheden zoals regen, sneeuw, kou om 8.00 uur). Om 8.30 uur moeten alle kinderen in hun eigen thuisgroep aanwezig zijn en wordt er gestart. 

 Maandag  8.30 - 15.30 uur 
 Dinsdag 8.30 - 15.30 uur 
 Woensdag dicht 
 Donderdag 8.30 - 15.30 uur 
 Vrijdag  8.30 - 12.00 uur (gr. 1-2-3) en 15.30 uur (gr. 4-8) 

De KinderCampus is wettelijk verplicht om een registratie bij te houden van de tijd dat kinderen binnenkomen. Regelmatig te laat komen betekent dat er een melding gedaan wordt bij het RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek). Zie www.rblgooi.nl 

Bijzondere omstandigheden 

Gedurende omstandigheden zoals met COVID-19, op last van het protocol van het RIVM, kunnen er in samenspraak met de MR aanpasingen gedaan worden rond de schooltijden. Op de lange dagen zijn de leerlingen welkom van 8.30 uur – 14.00 uur. De korte dagen zijn hetzelfde. 

Dagritme 

Om 8.15 uur gaan de deuren van de KinderCampus open en kunnen kinderen binnenlopen. Ouders brengen hun kind tot aan het schoolhek of aan de buitendeur van het lokaal. Elke groep heeft een eigen deur waar de groep naar binnen gaat. Waar de groep van jouw kind naar binnen gaat, wordt vooraf gecommuniceerd met de ouders. In de groepen zijn de coaches dan al aanwezig. Om 8.30 begint het lesprogramma voor alle kinderen met een activiteit zoals het plannen van het contract, lezen, rekenen of het spelen van een spel (onderbouw). 

‘s Morgens komt de dagplanning aan de orde, worden afspraken voor de dag gemaakt en wordt er gesproken over het thema. Hierna wordt de overstap gemaakt naar werken in hoeken, contractwerk en instructies. ‘s Morgens gebeurt dit binnen de vakken taal en rekenen. Leerlingen krijgen instructie op het niveau dat bij de leeftijd en onderwijsbehoefte past. De vakken worden op verschillende niveaus aangeboden. Om 10.15 uur komen de kinderen weer in de kring bij elkaar. Tijdens het voorlezen of het bespreken van een thema-activiteit kunnen de kinderen een gezond tussendoortje eten of drinken. De ochtendschooltijd wordt voor de kinderen van midden- en bovenbouw onderbroken door een korte speelpauze van 15 minuten. De onderbouw neemt hier soms in het kader van buitenspel langer de tijd voor. Hierna wordt er, naast het verder werken aan contractwerk en het volgen van instructies, aandacht besteed aan thematisch werk. Op de KinderCampus is een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school hun brood eten. Dit gebeurt in de eigen thuisgroep samen met de eigen coach. Tussen 12.00 en 12.30 uur of tussen 12.30 en 13.00 uur spelen alle kinderen 20 minuten buiten. In de middag vinden er groepsdoorbrekend lessen met diverse thematische activiteiten plaats. De dag wordt afgesloten met een eindkring of andere activiteit in de thuisgroep. Aan het einde van de dag kunnen ouders/verzorgers hun kind bij de eigen thuisgroep deur ophalen. 

Kinderen die na schooltijd deelnemen aan een Schoolactiviteit na school of naar de BSO gaan, worden door de mensen van deze activiteiteit of de medewerkers van de BSO opgehaald. 

N.b.: Tijdens bijzondere omstandigheden, zie boven, zijn er aanpassingen van kracht op last van RIVM maatregelen. 

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Herfstvakantie ma 23-10-2023 t/m vr 27-10-2023
Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024
Voorjaarsvakantie ma 19-02-2024 t/m vr 23-02-2024
Goede Vrijdag vr 29-03-2024
Pasen zo 31-03-2024 t/m ma 01-04-2024
Meivakantie ma 22-04-2024 t/m vr 03-05-2024
Hemelvaart do 09-05-2024 t/m vr 10-05-2024
Pinksteren zo 19-05-2024 t/m ma 20-05-2024
Zomervakantie ma 22-07-2024 t/m vr 30-08-2024
Studiedagen 05-12-2023; 22-12-2023;  31-01-2024; 09-04-2024; 30-05-2024; 31-05-2024;18-07-2024; 19-07-2024

Zie ook jaarkalender website: www.kindercampus.nl/jaaragenda 

Jaarkalender 

Alle data die belangrijk zijn voor de ouders om te weten, zijn verwerkt in de jaarkalender. In het nieuwe schooljaar kunnen jullie de jaarkalender van 2023-2024 ook via Parro inzien. In elke flessenpost die elke maand verschijnt, vermelden we de belangrijke data voor de betreffende maand.

Verjaardagen 

Op de KinderCampus wordt niet meer getrakteerd. Wij bieden de jarige alternatieven om toch heel jarig te zijn gedurende die betreffende speciale dag. De leerkrachten vieren hun verjaardag niet met de groep. Het alternatief is de Bosdag die we elk jaar organiseren in het najaar.

Kamp groep 1 t/m 8

Dit schooljaar gaan wij op 27, 28, 29 mei 2024 op kamp. De groepen 5 t/m 8 blijven slapen, de groepen 1/2 komt een dag langs en de groepen 3 en 4 komen 2 dagen naar kamp.  Eens in de twee jaar gaan we met de hele school op kamp. 

Hoofdluis 

Als er bij de kinderen hoofdluis wordt geconstateerd volgen we het volgende protocol: 

 • Ouders/verzorgers melden hoofdluis bij de leerkracht;
 • Hij/zij schat in of controle nodig is;
 • Bij constatering van hoofdluis wordt een informatiebrief gemaild en de betreffende ouders/verzorgers worden geinformeerd. De eerste week na elke vakantie wordt er gecontroleerd op hoofdluis. 

GGD 

In groep 2 worden de kinderen door de logopedist gescreend op verschillende aspecten van taalontwikkeling, spraak, mondgewoonten en stem. Ook kinderen uit andere groepen kunnen voor een dergelijk onderzoek in aanmerking komen. In overleg met de leerkracht kan dit plaatsvinden. In groep 2 worden de kinderen uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Gekeken wordt naar groei, ontwikkeling en gezondheid. In groep 7 wordt uw kind onderzocht op lichamelijk groei, houding en gezichtsvermogen. Verder staat de gezonde leefstijl centraal. Buiten de school om wordt uw kind uitgenodigd als het negen jaar is voor vaccinaties. Bij vragen en/of problemen kunt u contact opnemen met de GGD 035 - 692 63 50 of jgz@ggdgooi.nl 

Ziekmelden 

Bij ziekte van uw kind vragen wij u tussen 8.00 uur en 8.30 uur een Parro bericht te sturen naar de coach van jouw kind. Het is mogelijk om telefonisch contact op te nemen en de voicemail in te spreken (035-6469421), liever een Parro bericht. Als bij de verzuimregistratie blijkt dat uw kind zonder bericht niet aanwezig is, nemen wij contact met u op. Als uw kind onder schooltijd ziek wordt, bellen wij u op. We willen benadrukken dat het in het belang is van uw kind dat wij over de juiste gegevens beschikken om contact op te nemen. Mocht uw telefoonnummer en/of mailadres tussentijds veranderen, geeft u dit dan door aan de coach van uw kind en de administratie. We vragen u een eventueel bezoek aan bv. huisarts, tandarts en bijles zoveel mogelijk buiten school te plannen. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, neemt u dan contact hierover op met de coach van uw kind. 

 

Ecoschool/duurzame school 

Op de KinderCampus nemen we de kinderen mee in duurzaam denken en ontwikkelen. Binnen alle thema’s komt duurzaamheid aan bod en gaan we ermee aan de slag. Kindercampus doet sinds 2010 mee aan Eco-Schools en heeft in 2012, 2014, 2017, 2020 en nu weer in 2023 de Groene Vlag behaald. De Groene Vlag is steeds voor twee jaar geldig. Op deze audit hebben wij ons voorbereid aan de hand van het door de school aangeleverde vragenlijsten en bijgevoegde bijlagen. Bovendien heeft een auditbezoek plaatsgevonden bij de school op locatie op in 2023 en daarna mochten wij de Groene vlag hijsen. Elk jaar werken we verder aan duurzaamheid met het eco-team.

Energie 

 • Zuinig omgaan met energie, ondersteund door lichtsensoren (80% van elektriciteit wordt zelf opgewekt)
 • Zonnepanelen 

Afval 

 • Afval scheiden
 • Voorkomen zwerfafval
 • Tegengaan gebruik drinkpakjes 

Voeding 

 • Gezonde traktaties
 • Moestuinbakken 
 • Ontdektuin

Natuur/groen 

 • Buiten lessen en op de fiets naar Speelbos
 • Ontdektuin en moestuintjes
 • Planten in de klas 

Gebouw en omgeving 

 • CO2 gestuurde ventilatie van het gebouw
 • Groen schoolplein 

Mobiliteit 

 • Op de fiets naar school of lopend

Algemeen 

 • Meedoen met programma’s als groene Voetstappen en Dag van de Duurzaamheid
 • Veel lessen door gastdocenten
 • Gastlessen en activiteiten door/met Omgevingseducatie Gooi & Vechtstreek
 • Thema-onderwijs met vorig jaar water en dit jaar afval
 • Lid van jongeren raad van de gemeente 

Buitenschoolse opvang 

Naschoolse Opvang/ BSO

De BSO van de basisschool de KinderCampus is een naschoolse opvanglocatie voor kinderen van onze eigen school waar ook kinderen van omliggende scholen terecht kunnen. De tijd die kinderen op de buitenschoolse opvang doorbrengen wordt beschouwd als vrije tijd. Kinderen krijgen voldoende mogelijkheden om keuzes te maken over het besteden van deze vrije tijd. Wij werken met thema’s die los staan van die van de school en bieden regelmatig extra activiteiten op het gebied van creativiteit, sport, muziek en drama. 

De BSO is gevestigd op het terrein van de KinderCampus op het volgende adres, Peter Planciusplein nr 10. Dat gebouw ligt naast het gebouw van de Hummelingschool. De samenwerking die wij met de KinderCampus hebben, blijft onveranderd en zal blijven zoals wij dat allemaal gewend zijn. Op de nieuwe locatie hebben wij drie lokalen, een gezamenlijke keuken en een eigen ingang. Wij zullen het schoolplein blijven gebruiken evenals de voetbalkooi van de Hummelingschool. 

Ons team van pedagogisch medewerkers is stabiel en bekwaam door vele jaren werkervaring. Wij zijn voorlopers in het handhaven van de strenge eisen en wettelijke veranderingen binnen de kinderopvang en streven naar kwaliteit. De buitenschoolse opvang (BSO) is op maandag tot en met vrijdag open na schooltijd tot 18.30 uur. Op woensdag is de buitenschoolse opvang voor alle kinderen al geopend vanaf 12.30 uur. Op vrijdag is de buitenschoolse opvang voor kinderen van de onderbouw al geopend vanaf 12.00 uur. 

Op vakantie- en studiedagen (uitgezonderd 3 studiedagen voor de BSO-medewerkers) is de BSO open van 08:30 uur tot 18.30 uur, mits er tenminste 3 kinderen zijn opgegeven voor die dag. 
De naschoolse opvang is 50 weken in het jaar open. Het huidige uurtarief op een reguliere schooldag bedraagt 7,55 euro per uur en wordt aan het begin van elk kalenderjaar minimaal met de jaarlijkse inflatie gecorrigeerd. 

Aanmelden 

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden en/of meer weten over de mogelijkheden, de voorwaarden en/of de kosten van de opvang? Dan kunt u contact opnemen met ons: kinderopvang@atscholen.nl of via het telefoonnummer: 035-2062570 

Peuteropvang 

Na jaren ervaring met de reguliere peuteropvang zijn wij in januari 2021 gestart met het VVE programma op de peuteropvang van de Kindercampus. De VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie die wij in een doorgaande lijn samen met de school uitvoeren. Middels het VVE programma Uk en Puk werken onze ervaren beroepskrachten aan dit op maat gemaakte aanbod voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Uk & Puk is een uniek totaalprogramma. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen, ontwikkelen de peuters zich breder en sneller. Uk & Puk is niet moeilijk, maar wel doordacht. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. 

Onze peuteropvang is gesubsidieerd door de gemeente Hilversum. Er zijn meerdere subsidies beschikbaar. Laat u zich bij ons informeren of u recht hebt op één van deze subsidies. 
In augustus van 2021 zijn wij samen met de buitenschoolse opvang van de Kindercampus gevestigd op Peter Planciusplein 10. Wij zijn in de schoolweken alle ochtenden behalve de woensdag geopend van 8:30 tot 12:30. In elk schooljaar hebben onze medewerkers twee studiedagen, waardoor de opvang gesloten blijft. 

N.b.: gedurende bijzondere omstandigheden, zoals bij COVID-19, volgt de BSO de school. 

5. De rol van ouders/verzorgers

Ouderraad (OR) en Medezeggenschapsraad (MR) 

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 personen: 2 ouders en 2 medewerkers van de school. De MR houdt zich bezig met schoolbeleid en heeft advies- en instemmingsrecht op een aantal onderwerpen. 

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met het (mede) voorbereiden en organiseren van feesten en activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, bosdag en de culturele avond. De OR ondersteunt het team bij de inventarisatie en organisatie van hulpouders/verzorgers. Tevens int en beheert de OR de ouderbijdrage. 

Oudercommissie BSO 

De Oudercommissie BSO bestaat uit minimaal 3 ouders/verzorgers van kinderen die ingeschreven staan bij de BSO. De OC BSO houdt zich bezig met BSO-beleid en heeft adviesrecht op een aantal onderwerpen. 

Ouderbijdrage school 

De ouderbijdrage op de KinderCampus is €60,- per kind per jaar. Het betreft hier een bijdrage zonder wettelijke verplichting. Deze bijdrage is bedoeld voor de bekostiging van extra activiteiten en materialen die buiten het normale lesprogramma vallen, zoals o.a. het Sinterklaasfeest, Kerst, excursies (drankjes, versierselen), Pasen, extra buitenspeel materialen, extra culturele en sportactiviteiten. De bijdrage wordt geïnd in november. De ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een brief van de Ouderraad. 

Communicatie met ouders/verzorgers 

We hechten op onze school erg aan goede communicatie met de ouders/ verzorgers en we trachten de ouders/verzorgers zo volledig mogelijk te informeren. Dit houdt in dat we laagdrempelig zijn. Om te komen tot een goede afstemming over de ontwikkeling van het kind en de activiteiten op school en thuis is het essentieel om een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en school te bewerkstelligen. 

Dit doen we door het organiseren van: 

 • Kennismakingsgesprekken in de eerste weken van het schooljaar.
 • Ouderavonden: Er zijn in de loop van een schooljaar twee inhoudelijke ouderavonden waarin we inzoomen op een aspect van ons onderwijs. Voorbeelden van onderwerpen in het verleden zijn: Thematisch onderwijs, Ervaringsgericht onderwijs, rekenonderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, mediawijsheid en KinderCampus experience voor ouders.
 • Portfoliogesprekken (tweemaal per jaar), waarbij de ouders/verzorgers, coach en leerling met elkaar in gesprek gaan over de vorderingen en de ontwikkelingen van het kind.
 • Maandelijks de Flessenpost, een digitale nieuwsbrief waarin de school u op de hoogte houdt van alles wat er speelt op school. Activiteiten, vieringen, oproepen en dergelijke.
 • Een website waarop de actuele informatie vermeld staat met allerlei foto’s van activiteiten: www.kindercampus.nl.
 • Koffieochtend: Op gezette tijden is er een koffiemoment in de hal. Dit staat in de jaarkalender en wordt aangekondigd in de Flessenpost. Op de koffieochtenden is er gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, met elkaar in gesprek te gaan en leerlingen laten iets zien of vertellen iets.
 • De jaarkalender, deze verschijnt jaarlijks op papier en komend jaar ook in Parro
 • Parro: De communicatieapp waarin de agenda ook zal verschijnen en deze app dient als eerste communicatie met de leerkracht.
 • Tussentijdse gesprekken tussen ouders/verzorgers en school, waarbij of de ouder/verzorger of de leerkracht het initiatief neemt.
 • Het bijwonen door een coach en een enkele keer directie van een aantal ouderraadsvergaderingen. 
 • Het bijwonen van de MR-vergaderingen door teamleden en directie. 

Ouderactiviteiten/hulpactiviteiten 

Expertise van ouders/verzorgers wordt regelmatig ingezet in ons onderwijs. Afgelopen jaren hebben meerdere ouders/verzorgers in een thema middag iets verteld over hun hobby en/of expertise ingezet en/of meegeholpen met een atelier, een techniektoernooi gecoacht van begin tot eind, als duurzaamheidsexpert ons gebouw doorgelicht samen met leerlingen, het schoolplein en -groen aangepakt. De inhoudelijke inzet van ouders/verzorgers in ons onderwijs wordt als een verrijking gezien. We moedigen ouders/verzorgers dan ook aan om aan de coach van hun kind kenbaar te maken welk expertise zij bezitten. Het schoolteam en de ouderraad doen daarnaast graag een beroep op ouders/verzorgers om mee te werken aan de verschillende activiteiten die op school plaatsvinden. Wij hebben in de loop van de jaren ervaren dat wij door de hulp en expertise van ouders/verzorgers meer voor en met de kinderen kunnen doen. U bewijst de school en uw kinderen een enorme dienst. Door deze werkzaamheden krijgt u ook een beter inzicht in het reilen en zeilen van de school waar uw kinderen een groot gedeelte van de dag doorbrengen. De ouders/verzorgers van de onderbouw kunnen ook in de hogere groepen werkzaamheden verrichten en de ouders/verzorgers van de oudere kinderen zijn ook welkom in de onderbouwgroepen. 

De activiteiten waarbij uw hulp wordt gevraagd, zijn o.a.: 

 • Assisteren bij groepslezen;
 • Signaleren van luizen;
 • Het opzetten/bijhouden van de schooltuin;
 • Het assisteren bij de technieklessen;
 • Assisteren bij handvaardigheid/kunst;
 • Begeleiden van excursies;
 • Hulp bij sport- en speldagen;
 • Hulp bij het versieren van de school, b.v. Sinterklaas/kerst/jubileum;
 • Het zitting nemen in een werkgroep (ouders/verzorgers en leerkrachten) die vieringen voorbereidt, zoals kamp, Sinterklaas, Kerst, Bosdag, Pasen etc. 

In de eerste week van het schooljaar krijgt u overzicht van activiteiten waarbij wij uw hulp nodig hebben en kunt u zich hiervoor opgeven. We hopen dat we ook het komend jaar weer op voldoende ouders/verzorgers kunnen rekenen, zodat we alle kinderen zo veel mogelijk ervaringen kunnen bieden. 

6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Paulusschool
035 - 624 69 16
Irisstraat 2, 1214 ET
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl